CONTACT

Northedge: verhaal en visie

Peter Noordhoek (1957) is het gezicht van Northedge. Vanuit een sterk inhoudelijke betrokkenheid geeft hij vorm aan het bureau. Het bureau is klein en dat wil hij zo houden. Aan het bureau is wel een omvangrijk netwerk van personen, bureaus en instellingen verbonden. Vroeg of laat kom je hem en zijn bureau daarom tegen. Dat is geen doel op zich. Zijn ambitie is om met een paar goed gemikte stenen de vijver van verenigingen en (semi-) overheden in beweging te zetten. In beweging zetten richting meer kwaliteitsbewustzijn. Het blijft hard werken; het beklimmen van de noordkant van een berg – en zo de moeite waard.

Het aantal activiteiten van Peter Noordhoek is groot en divers.


Voor een overzicht van zijn activiteiten: Klik op het beeld hiernaast!

 

 

 


Voor een overzicht van zijn publicaties: Klik op het beeld hiernaast!

Het verhaal van Northedge

Northedge is ontstaan vanuit de behoefte bij te dragen aan de kwaliteit van de publieke sector. Als klein bureau heeft het een leidende rol gespeeld bij de introductie van vele kwaliteitsbenaderingen op het gebied van bestuur, dienstverlening en uitvoering van gemeenten, zelfstandige bestuursorganen en veel meer. In alle bestuurslagen en departementale velden zijn er activiteiten geweest.  Is dat succes altijd blijvend geweest? Nee. Niets staat stil. Op zich is dat maar goed ook, maar het doet wel nadenken over wat werkt en niet werkt. In de eerste periode van het bureau, van 1995 tot ongeveer 2000 is volop gegaan voor de dingen die we nu het New Public management noemen (NPM). Dat heeft veel succes gebracht, maar we zagen ook dat veel opdrachtgevers meer bezig waren de hype te volgen dan dat ze begrepen waarom bijvoorbeeld klantgerichtheid belangrijk is (de klant is degene buiten het systeem en die blik is onmisbaar voor verandering). We voelden ook dat de benadering anders moest. Mede om die reden werd een ‘Gilde Kwaliteit Publieke Sector’ opgericht en werden er hele nieuwe benaderingen bedacht, ook omdat de rol van planning en control en toezicht steeds belangrijker werd. Activiteiten die ook weer gepaard gingen met de oprichting van nieuwe platformen en verenigingen. Rond 2002 begonnen er vragen van departementen te komen om het kwaliteitsbeleid van hele sectoren vorm te geven: advocatuur, wetenschappelijk onderzoek, gemeenten … en altijd kwamen de koepelverenigingen in beeld en was het spannend rond de acceptatie van de kwaliteitsbenadering.

Al deze ervaringen telden op tot een boek in 2011 over ‘Branchebrede kwaliteit’. Het werd een nieuw begin voor Northedge waarbij steeds scherper werd hoe vitaal verenigingen zijn voor elke ontwikkeling in de maatschappij. Niet dat ze dit zelf allemaal beseffen. Vereniging zijn weinig gekend en te weinig geliefd, ook als dat wordt vergeleken met het buitenland. Samen met andere partijen wordt vanuit Northedge hard gewerkt aan een sterkere positie van verenigingen, zeker als het om kwaliteitsinitiatieven gaat. De focus ligt daarbij op het ontwikkelen van vormen van intercollegiale toetsing (peer review). In het verlengde hiervan zijn andere initiatieven gestart en is bijgedragen aan de komst van De Nederlandse Associatie, de vereniging van verenigingsprofessionals. In april 2019 is met een dissertatie onder de titel van ‘Trusting Associations. A Surgent Approach to Quality Initiatives’ (Universiteit Tilburg) alles in zekere zin bij elkaar gekomen. Het palet is compleet: vereniging, kwaliteit en alle mogelijke verbindingen ertussen. Er wordt alweer gewerkt aan nieuwe initiatieven – en ondertussen blijven we de bestaande kennis met groot plezier delen. 


Hieronder krijgt u een indruk van Northedge: haar visie, klanten en ontstaansgeschiedenis

Visie

Voor de mast:

Wanneer je een schip wilt bouwen
breng dan geen mensen bij elkaar
om hout aan te slepen,
werktekeningen te maken,
taken te verdelen en
het werk te verdelen,
maar leer de mensen
te verlangen naar de
eindeloze zee.

 

Waardoor kenmerkt Northedge zich?

  • houding van generalist (overal op het schip te vinden)
    vooraan in de ontwikkelingen (voor de mast)
  • meekijkend vanuit de bestuurskamer (naast het roer)
    werkend vanuit een professionele houding (zeemansgevoel)
  • met gevoel voor wat mensen beweegt (het verlangen naar de zee)

 

Wat doen we?

Northedge heeft haar activiteiten vanaf haar begin in 1995 primair op de publieke sector en het georganiseerde bedrijfsleven gericht. Rond 2010 kwam daar het inzicht bij dat uiteindelijk de meeste kennis gedeeld en verspreid wordt via verenigingen.  Daarbinnen richt Northedge zich vooral op drie, met elkaar samenhangende thema’s:

Kwaliteit van de organisatie: kwaliteitszorg als ingang voor organisatieontwikkeling en versterking van de dienstverlening voor verenigingen en publieke organisaties

Kwaliteit van het vak: hoe richten we op moderne wijze ons vakmanschap in? Hoe zorgen we ervoor dat onze branches, beroepsorganisaties en sectororganisatie dat vaak ondersteunen en niet hinderen?

Kwaliteit van de sturing: betere wetgeving, planning en control als middel voor sturing en verantwoording van publieke organisaties.

Kwaliteit van de verantwoording: toezicht, inspectie en verantwoording als borging van het maatschappelijk belang.

Onze producten en diensten raken deze thema’s op verschillende manieren. Steeds willen we bereiken dat klanten na afloop zeggen dat ze meerwaarde hebben gekregen. Meerwaarde door een in hun ogen effectieve kennisoverdracht en door een beter zicht op de consequenties van de invoering van een bepaalde benadering.

Hoe laten we bewegen?

Op deze website staan vele, vele onderzoeken en publicaties over het brede terrein waarop Northedge actief is. Toch zien we ons eerder als een trainings- en opleidingsinstituut dan als iets anders. Dat is omdat wij verandering vooral zien als een didactisch proces. Eerst wordt structuur geboden met behulp van kennis en instrumenten, vervolgens worden deze weer los gelaten om naar de kern te gaan van houding en gedrag in een complexe en veeleisende omgeving. Vaste recepten daarvoor geven we niet meer. Al onze offertes zijn maatwerk.

Wie hebben we laten bewegen?

Northedge heeft voor vele opdrachtgevers en hun medewerkers gewerkt:

Overzicht van klanten

Agentschap BPR
Aders
AOG, Academie voor Management
Buro's voor Rechtshulp Noord-Holland
Bibliotheken Friesland
Cabinet Office, Londen
Cabinet Office, Northern Ireland
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
CIOO
CTSV
Centre for Socio-Eco-Nomic Development
Co-Assist
Conquestor
Dar, Nijmegen
Dienst Omroep Bijdragen
DUO/ Informatie Beheer Groep (1995-96, 2001-03, 2004-05)
Erasmus Universiteit Rotterdam, College van Bestuur
European Institute for Public Administration
Gemeente Almere, Rekenkamer
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oud-Zuid
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Osdorp
Gemeente Amsterdam, Bestuursdienst
Gemeente Alkmaar
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Breda
Gemeente Culemborg
Gemeente Delft
Gemeente Den Haag
Gemeente Donderadeel
Gemeente Enschede
Gemeente Groningen
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Leiden
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Rotterdam, Bestuursdienst
Gemeente Texel
Gemeente Tilburg
Gemeente Utrecht
Gemeente Venlo
Hoogheemraadschap Noorderkwartier
DUO
Inspectie van het Onderwijs
Inspectie Werk en Inkomen (2000, 2002)
Instituut Nederlandse Kwaliteit
Institute for International Research
Kamer van Koophandels
Kamer van Koophandel Den Haag
Kluwer
Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen
Koninklijke Landmacht
Luchtmachtbasis AOCS Nieuw Milligen
Luchtmachtbasis Eindhoven
Luchtmachtbasis Gilze Rijen
Luchtmachtbasis Leeuwarden
Koninklijke Notariële Beroepsgenootschap
Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland
Kwaliteitskring Noord-Holland
Kwaliteitskring Zuid-Holland
Kwaliteitskring Noord-Nederland
Landelijke Vereniging voor GGD'en
Landelijke Vereniging voor Sociaal Raadslieden
LC gemeentelijke zwembaden
Management Studiecentrum
Medische Opvang Asielzoeker Brabant en Zeeland
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vele directies
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Inspectie Ontwikkelingssamenwerking
Ministerie van Defensie
Ministerie van Defensie, Directie Luchtmacht, centrale staf
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, meerdere directies
Ministerie van Financiën
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, bestuursraad
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Directie Relatiemanagement Zelfstandige Organisaties
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Directie Personeel
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Bestuursraad
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Centrale Directie Personeelszaken
Ministerie van Verhalen
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Preventie, Jeugdzorg en Reclassering
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand
Ministerie van Veiligheid en Justitie, Gerechtelijk Laboratorium
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Expertisecentrum
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Toezicht
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Bureau Secretaris-Generaal
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Nederland
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Departementale Ondernemingsraad
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Luchtvaart, Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Telecom, Inspectie Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Organisatie en Informatie
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (vm.)
Nederlandse Luchtvaart Autoriteit
Nederlands Studiecentrum / Reed Elsevier Congressen
Nederlandse Orde van Advocaten
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerend goed
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Nucletron B.V.
Openbaar Ministerie
DJI PI Dordrecht
DJI PI Maershegge
DJI PI Scheveningen
DJI PI Vucht
POUR
Programmabureau Overheidsloket 2000
Provincie Drenthe
Provincie Gelderland
Provincie Groningen
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
Provincie Overijssel
Provincie Utrecht
Provincie Zuid-Holland
Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam
Raden voor Rechtsbijstand
Raad van State
Raad voor Strafrechttoepassing
Rabobank
Rabobank Maas en Waal
Raden voor de Kinderbescherming
Rechtbank Almelo
Rijks Geologische Dienst
Rijksverkeersinspectie
ROI-HEC
Royal Institute for Public Administration
SDU N.V.
Sociaal Economische Raad
Staatsbosbeheer
Streekarchief Midden-Holland
Streekgewest West Noord-Brabant
Stichting Certificering Openbare Bibliotheken
Stichting Raad op Maat, Namenbank toezichthouders
Stichting Thuiszorg Oost Noord-Brabant
Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg
UWV
Vereniging Kamers van Koophandel
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
VNO-NCW West
Waaiergroep
ZonMw

en vooral: hun klanten, cliënten, patiënten en partners

Waar zijn we te vinden?

Onze adresgegevens zijn te vinden onder Contact

Op onze locatie in Gouda treft u voor kleine groepen ook een zeer sfeervolle vergaderlocatie aan.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden treft u hier aan.
Dit betreft zowel de opdrachten als de opleidingen van Northedge B.V. en Northedge Opleidingen B.V.

 

Northedge

info@northedge.nl
 Copyright © 2020 -  All Rights Reserved
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 29048758 Rotterdam
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram