CONTACT

Algemeen

Northedge B.V. en Northedge Opleidingen B.V. zijn onderdeel van De Kaai Holding b.v.

Directeur-eigenaar is Drs. D.P. Noordhoek
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 24343261 Rotterdam

Tarieven

Tarieven op aanvraag.

De bibliotheek / cursusruimte is te huur voor € 95,- per dagdeel.
Koffie, thee en frisdrank: € 9,- p.p. per dag. Lunch, afhankelijk van wensen: € 12,- p.p.

Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van NORTHEDGE B.V. en NORTHEDGE OPLEIDINGEN B.V., beiden gevestigd Oosthaven 15-16, 2801 PC te Gouda.

Aard van de diensten

Northedge B.V. levert diensten op het gebied van onderzoek en advies en de daaraan verbonden activiteiten. Northedge Opleidingen B.V. levert diensten op het gebied van opleidingen en de daaraan verbonden activiteiten. Deze Algemene Voorwaarden zijn op beide rechtspersonen van toepassing. Als in het navolgende Northedge B.V. wordt genoemd geldt hetzelfde voor Northedge Opleidingen B.V., tenzij anders vermeld.

Levering van diensten

De levering van diensten geschiedt in beginsel op basis van offertevraag en bevestiging door de opdrachtgever. Opdrachten worden aanvaard in volgorde van binnenkomst, ongeacht de hoogte van het tarief.

Opdrachtgever en opdrachtnemer
Opdrachtgever voor Northedge B.V. is degene die de opdracht ondertekent, dan wel daartoe wordt aangewezen in de opdracht. In de schriftelijke opdracht kan daarvan afwijkend de persoon worden benoemd met wie tijdens de opdracht het contact zal worden onderhouden over het verloop van de opdracht.
Opdrachtnemer is de directeur-eigenaar van Northedge B.V.. Voor de uitvoering van de opdracht kan hij een medewerker aanwijzen, die tevens de contacten onderhoudt over het verloop van de opdracht.

Onderaannemers en derden

Northedge B.V. kan voor de uitvoering van de opdracht gebruik maken van personen die als zodanig niet door middel van een arbeidsbetrekking verbonden zijn aan Northedge B.V. Voor de werkzaamheden van deze onderaannemers of derden gelden dezelfde maatstaven als die voor de medewerkers van Northedge B.V..
Northedge B.V. draagt zorg voor de betaling aan deze onderaannemers en derden voor de werkzaamheden verricht in het kader van de opdracht en zorgt voor de juiste wettelijke status.

Bevestiging en optie

Een opdracht wordt definitief na bevestiging door de opdrachtgever. Bij het nemen van opties op bepaalde data gaat de optie automatisch na uiterlijk 14 dagen en ten minste 14 dagen voor aanvang van de activiteit over op een bevestiging van de opdracht, tenzij daar via afspraak van wordt afgeweken.

Tarieven

De door Northedge B.V. gehanteerde tarieven weerspiegelen zoveel als mogelijk de binnen de sector gebruikelijke hoogte. Ook de ervaring van de betrokken medewerker (senior medewerker / junior medewerker / secretariële ondersteuning) speelt hierin een rol. Bij onverhoopte onduidelijkheid over het te hanteren tarief wordt de hoogte van het marktconforme tarief bij de brancheorganisatie achterhaald en als norm genomen.
Tenzij anders gemeld, zijn de cursuskosten van een door Northedge Opleiding georganiseerde cursus inclusief syllabus en exclusief verblijfkosten.

Open opleiding

Bij inschrijving in een door Northedge Opleidingen B.V. georganiseerde open opleiding ontvangt de deelnemer binnen een week een bevestiging van de inschrijving en een uitgewerkt programma. De deelnemer krijgt tot 7 dagen na de inschrijving de tijd om de inschrijving ongedaan te maken, daarna is deze definitief.

Indien de open opleiding, door bijvoorbeeld een gebrek aan deelnemers, moet worden geannuleerd, wordt de deelnemer daarvan uiterlijk 14 dagen voor de beoogde aanvang van de opleiding op de hoogte gebracht. De deelnemer kan dan van de mogelijkheid gebruikmaken om een eventueel later te houden opleiding te volgen, respectievelijk het eventueel reeds betaalde bedrag retour te ontvangen.

Facturering

Opdrachtgever ontvangt na afloop van de maand waarin de werkzaamheden plaatsvinden een factuur, of zo vaak als daar door de opdrachtgever om wordt gevraagd. De factuur omvat ten minste een opgave van de bestede tijd en het gehanteerde tarief per tijdseenheid (uren bij Northedge BV, dagdelen bij Northedge Opleidingen B.V.). Indien gewenst kan, eventueel in de vorm van een nacalculatie, nader inzicht worden gegeven in de samenstelling van de kosten.

Een factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald door de opdrachtgever. Zo nodig kunnen de daarvoor in de markt gebruikelijke rente en boetes in rekening worden gebracht bij verzuim. Indien een opdrachtgever, na daar meer dan twee keer toe te zijn aangemaand, toch verzuimt om tijdig te betalen, dient voorafgaande aan een volgende opdracht ten minste 10% van de opdracht of minimaal één 4 uren / 1 dagdeel senior-tarief te worden betaald voorafgaande aan deze opdracht.

Vrijstelling van BTW

Vrijstelling van BTW is mogelijk voor klanten en opdrachtgevers van Northedge Opleidingen B.V. Dit dient vooraf te worden aangegeven.

Bewijs van deelname

Het uitgangspunt is dat elke deelnemer aan een meerdaagse training een certificaat ontvangt als bewijs van deelname. De universiteit of het instituut waar onze docenten aan verbonden zijn kan daar een extra erkenning aan verbinden. Bij eendaagse trainingen kan er op aanvraag een bewijs van deelname worden verkregen.

Evaluatie

Bij elke opleiding krijgen de deelnemers gelegenheid ten minste schriftelijk via een evaluatie hun mening over de opleiding kenbaar te maken. Het kwantitatieve doel is om gemiddeld een ‘4’ te scoren op een 5-puntsschaal, maar minstens zo belangrijk zijn de opmerkingen van kwalitatieve aard door de deelnemers bij de open vragen. Een mondelinge evaluatie is eveneens gebruikelijk. Bij in-company opdrachten wordt ten minste een slotgesprek met de opdrachtgever gevoerd.

Privacy en gegevens

Wij respecteren uw privacy en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Gegevens worden alleen digitaal opgeslagen en dan achter ten minste één wachtwoord. Wij kopen geen adressenbestanden, noch stellen bestanden ter verwerking ter beschikking aan derden. Dit laatste met uitzondering van ons accountantskantoor en onze systeembeheerder. Met elk hebben wij een overeenkomst met het oog op de inzage van onze gegevens. Daarnaast zullen wij in ons social media gebruik terughoudend zijn in bijvoorbeeld het gebruik van niet-openbare namen en afbeeldingen. Mocht u gegevens willen wijzigen of verwijderen, dan horen wij dat graag en geven er snel gehoor aan. Voor meer informatie kunt u contact opnemen op basis van de op de website opgenomen contactgegevens.

Klachten

Klachten kunnen gericht worden aan de directeur van Northedge B.V., drs. D.P. Noordhoek: info@northedge.nl. Aarzel niet om dit te doen als daar aanleiding toe is. Uw klacht blijft vertrouwelijk. Binnen 24 uur wordt ten minste de klacht bevestigd, binnen uiterlijk 2 weken wordt de klacht onderzocht en terug gerapporteerd. Mocht de klacht naar de mening van de indiener onvoldoende zijn behandeld, zal in gezamenlijk overleg een onafhankelijke instantie worden gevraagd een oordeel te geven. Die instantie is voor ons Stichting INK te Utrecht. U kunt zich richten tot de directeur, mr. R. Stassen. Zijn oordeel is bindend.

Annulering

Bij annulering van een opdracht kan een deel van het geoffreerde bedrag voor uitvoeringskosten in rekening worden gebracht. Dit heeft te maken met de mogelijkheid om nog binnen de gestelde termijn met vervangende opdrachten te kunnen komen. Gemaakte voorbereidingskosten kunnen altijd in rekening worden gebracht.

Bij annulering binnen drie weken voorafgaande aan de opdracht is 20% van het geoffreerde bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen een week voorafgaande aan de opdracht is 60% verschuldigd.

Bij annulering binnen 24 uur voorafgaande aan de opdracht is 100% verschuldigd. Indien de opdrachtgever binnen zes maanden na afloop van de beoogde data voor de opdracht met een vervangende opdracht komt, kan het bedrag hiervan, minus 20%, alsnog in mindering worden gebracht.

Uitgangspunten en normen

Northedge B.V. conformeert zich aan de uitgangspunten voor het handelen en de ethische normen zoals die, geschreven en ongeschreven, dienen te worden gehanteerd voor en door:

  • de Kennispartners van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK);
  • de (leden van de) Orde van Organisatie-Adviseurs (OOA).

Verder conformeert zij zich in haar manier van werken zoveel als mogelijk aan relevante normen uit vergelijkbare branches en wettelijke bepalingen, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwacht een vergelijkbare houding van klant en opdrachtgever.

Gouda, 1 januari 2018

 

Northedge

info@northedge.nl
 Copyright © 2020 -  All Rights Reserved
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 29048758 Rotterdam
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram