CONTACT

In totaal hebben ongeveer 25.000 deelnemers vanuit vele organisaties in de periode 1966-2012 opleidingen gevolgd bij Northedge en aan congressen en bijeenkomsten deelgenomen waar een bijdrage aan is geleverd.

Evaluaties

De waardering van de deelnemers zoals die blijkt uit schriftelijke evaluaties is en blijft hoog. Oude en nieuwe klanten weten ook in lastige tijden de weg naar Northedge te vinden - en ook dat is een teken van waardering.

Bijgaand treft u een uitgebreide [intlink id="163" type="page"]klantenlijst[/intlink] aan. Om een beeld te krijgen wat een klant kan ervaren als ze met ons te maken krijgen, is bijgaande '[intlink id="54" type="page" anchor="klantervaring"]klantervaring[/intlink]' toegevoegd. Het gaat om de begeleiding van de zelfevaluatie door Peter Noordhoek van een agentschap. De klantervaring is gepubliceerd in het interne blad van het agentschap. Elke klant is anders en dus is ook elke aanpak anders, maar enige indruk kunt u hier wel aan ontlenen.

Waardering door Maatschappij

De impact van een klein bureau als Northedge op de maatschappij is niet groot. Toch vinden we het belangrijk om een actieve rol in de maatschappij te spelen. Dit gebeurt door lidmaatschappen van verenigingen, actief burgerschap en door de deelname aan een project voor ontwikkelingssamenwerking. Bovenal gebeurt het door de oprichting en het lidmaatschap van het KPS-Gilde voor INK-adviseurs in de publieke sector.

KPS-Gilde

Het KPS-Gilde is een gezelschap van professionals van binnen en buiten de publieke sector. Zij hebben met elkaar gemeen dat zij vinden dat het thema van de kwaliteit van de publieke sector (= KPS) meer waardering verdient en dat tegelijk de werking van de publieke sector verbeterd kan worden. Vanuit het motto 'begin bij jezelf' wordt gewerkt aan het verbeteren van de inzichten en vaardigheden die horen bij het helpen ontwikkelen van de publieke sector. We keren ons daarbij tegen al te instrumentele benaderingen Dit gebeurt primair via intervisie, publicaties en bijeenkomsten in kleine kring. Intervisie is als methode inmiddels overgenomen door het vaknetwerk van het Nederlands netwerk Kwaliteit.

Lidmaatschappen o.a.

Visitaties en internationale congressen

In 2001 heeft Northedge als buitenlandse expert deelgenomen aan de Swiss Peer Review, een grootschalige visitatie van het Zwitserse hoger onderwijs. Daarnaast zijn er een groot aantal audits en visitaties uitgevoerd in Nederland, o.a. voor het INK, de Nederlandse Taalunie, advocatuur en notariaat. De heer Noordhoek is lid van de Geschillencommissie en de selectiecommissie Audit Notariaat.
Er zijn meerdere reizen georganiseerd naar Groot-Brittannië om daar de ontwikkelingen te bekijken op het vlak van publieke dienstverlening en grote stedenbeleid. Northedge heeft een paneldiscussie georganiseerd voor het congres van het International Institute of Administrative Sciences (IIAS) in Athene, in samenwerking met CSEND, Geneve. Nieuw activiteiten zijn uitgevoerd rondom het thema 'business diplomacy'. Het initiatief is genomen om tot een uitwisseling van tentoonstellingen te komen rondom het thema 'conflict prevention and resolution' tussen de steden Den Haag, Geneve en Wenen.
In 2011-13 heeft Peter Noordhoek gevraagd als evaluator voor de European Public Sector Award.
Voor de Eduardo Frei Stichting (EFS) worden als vrijwilliger een groot aantal democratiseringstraningen uitgevoerd in Oost- en Centraal Europa.

Actief burgerschap

Incidentele activiteiten in de lokale gemeenschap en actieve deelname aan de lokale en landelijke politiek geven inhoud aan het actief burgerschap. Hierin wordt ongeveer een dag in de week geïnvesteerd. Daarnaast ondersteunen we diverse maatschappelijke initiatieven in bijvoorbeeld Rotary-verband en in de culturele sfeer.

Ontwikkelingssamenwerking

De familie Noordhoek heeft sinds 1989 een streek in Oeganda onder haar hoede. Het gaat hier om zeer concrete hulp waarbij de gemeenschap zelf verantwoordelijk is voor het project. Via een 'koeien- en ossen' project krijgen de mannen en de vrouwen het eigendom van spannen ossen (de mannen) en koeien (de vrouwen). Ieder eerste kalf gaat naar de gemeenschap en wordt het begin van een nieuw span. Vanuit dit principe lopen er nu een groot aantal projecten in de streek. Het gaat buitengewoon goed, mede doordat elk jaar een bezoek wordt gebracht aan het project. Tegelijk blijft het kwetsbaar, vooral door het risico van droogte en door raids van de Karamodjong, een stam van koeiendieven. Ook nu weer moeten we extra steun geven. Wilt u meedoen aan deze hele directe vorm van ontwikkelingssamenwerking? Graag uw gift op rekeningnummer 34.97.30.857 t.n.v. Wijnand Noordhoek Foundation / Oeganda Youth Project.

[download id="127"]

Wat vindt er u van om een koe in Oeganda naar u genoemd te krijgen? Voor € 100,- krijgt u – zie bijgaand voorbeeld – een koe naar u vernoemd. En het mooie is: voor dit bedrag kunnen er nog meer koeien komen! Dus dan bent u meervoudig aanwezig in Oeganda. Waar wacht u op? Stort op bovenstaand rekeningnummer onder vermelding koe – en uw naam.

Vakontwikkeling

Vakontwikkeling gebeurt vooral in het contact met de freelancers van Northedge en in het contact met de zelfstandig adviseurs van Statendaal (www.statendaal.nl).
Vakontwikkeling op professioneel niveau gebeurt vooral via het KPS-Gilde en via deelname aan activiteiten van het INK. Mede vanuit Northedge is het initiatief genomen voor de oprichting van een KPS-Gilde van personen die zich betrokken voelen bij de manier waarop organisatie-ontwikkeling binnen de publieke sector, in het bijzonder op basis van het INK-model, vorm krijgt. In het kader daarvan wordt vooral aan intercollegiale toetsing gedaan. Zie: www.kpsgilde.nl.
Als kennispartner van het INK wordt intensief deelgenomen aan de diverse activiteiten van het instituut.
Intern worden dagen georganiseerd voor de afstemming van de werkzaamheden. Belangrijke en onbelangrijke momenten worden gevierd als daar een redelijk excuus voor is - soms ook als dat niet het geval is.

Resultaten

Van 1996 tot 2003 was er sprake van een gestage en continue groei in het aantal activiteiten. Gemiddeld deden zo'n 2500 deelnemers mee aan activiteiten van Northedge, evenwichtig verspreid over rijks- en lagere overheden.

In 2003 kwamen we voor de vraag te staan: doorgroeien of niet? Het pand was te klein en het aantal activiteiten te groot om automatisch door te gaan. Zowel omdat het niet mogelijk was om een geschikt pand te vinden, als omdat de behoefte aan verdieping groter was dan aan verbreding, is er uiteindelijk juist gekozen voor een afbouwscenario. De omvang van het bureau is bijgesteld en de bedrijfsvoering daar op aangepast. Peter Noordhoek is de centrale persoon, daaromheen de freelancers.

Rond 2007 is een nieuw evenwicht gevonden. Door de afbouw zijn we minder kwetsbaar dan we anders zouden zijn geweest en dat heeft voor goede resultaten in 2008 en 2009 gezorgd. In 2010 werd de markt merkbaar krapper, maar het gecombineerde resultaat bleef positief. De opgave is om in een krimpende overheidsmarkt de juiste slagen te maken richting nieuwe producten en markten. Met het oog daarop wordt nu geïnvesteerd in nieuwe producten en publicaties. Prioriteiten: branchebrede kwaliteit, Hoog Betrouwbaar Organiseren ('HRO-initiatief') en de vernieuwde INK-audits ('krachtmeting'). De samenwerkingsverbanden met externe partijen sterk blijven. Aan de opleidingskant is hieruit o.a. het kerndocentschap van de leergang Strategische Beleidsvoering met AOG, Academie voor Management (Univ. groningen) uit voortgekomen.

In 2012 is, samen met Marc Muntinga, het initiatief genomen voor het idee van de Beleidscoöperatie: www.beleidscooperatie.nl. De activiteiten van de coöperatie worden ondersteund door Grenswerkers BV. Deze is gevestigd aan de Oosthaven in Gouda.

De activiteiten van Northedge BV en Northedge Opleidingen BV zijn organisatorisch in belangrijke mate geïntegreerd met die van Stichting Raad op Maat. Deze Stichting vertoont al jaren een gestage groei in haar activiteiten.

Northedge

info@northedge.nl
 Copyright © 2020 -  All Rights Reserved
BTW nummer Northedge B.V.: 8192.31.472.B.01
KvK nr. Northedge B.V.: 29048758 Rotterdam
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram