+31 182 684545
info@northedge.nl

Verenigingen en kwaliteit

Werken aan verenigingswerk


De kwaliteit van branches, sectoren en beroepsverenigingen is goed, maar kan beter. Er zijn veel incidenten en soms is het beeld ronduit slecht. Toch is dat doorgaans niet kenmerkend voor de hele branche en hoeft het niet zo te blijven. Dat is de insteek van wat hier en bijvoorbeeld in het boek 'Branchebrede kwaliteit' wordt gepresenteerd. Het is ook de basis voor een reeks van activiteiten en publicaties van Northedge op dit terrein. We laten bij wijze van voorbeeld ook een aantal thema's de revue passeren waar we actief op zijn en waar over gepubliceerd wordt.

Thema's in 1 dag: 

  • Big Data en verenigingen
    doorberekening van toezichtkosten 
  • selectie en training van auditoren
    geschillenbeoordeling 
  • permanente educatie
    preventie en beheersing van conflicten en incidenten
  • belangenbehartiging

Activiteiten:

Verenigingen in vogelvlucht

Verenigingsland is enorm in beweging. Overal luiden klokken, maar wie weet waar de klepels hangen? Vanuit vele kennisbronnen, ook internationaal, kan in vogelvlucht het moderne verhaal over verenigingen worden verteld. Het is inhoudelijk overzichtsverhaal en geen peptalk, maar mede door heel veel voorbeelden komt het verhaal tot leven en hebben besturen en leden er houvast aan, bijvoorbeeld bij de start van een strategische discussie of gewoon als een avond waarin je het over iets wilt hebben dat de normale verenigingszaken overstijgt. Vooraf wordt een verhaal over verenigingen nog wel eens saai gevonden, maar de ervaring leert dat er tijdens het verhaal grote betrokkenheid ontstaat, want iedereen heeft wel zo z'n ervaringen met verenigingen ...

Zelfevaluatie en analyse
Juist als er veel aan de hand is, loont het om de tijd te nemen voor een goede zelfevaluatie of analyse. Mede in het kader van het boek 'Branchebrede kwaliteit' zijn door de auteur op maat gemaakte formats ontwikkeld om scherp te krijgen voor welke uitdagingen de branche- of beroepsvereniging staat. Als kennispartner van het INK is het ook mogelijk om een zelfevaluatie op basis van dit model uit te voeren, desgewenst in de Europese (EFQM) variant.

Nadat de zelfevaluatie is gemaakt en er conclusies zijn getrokken, is het zaak de juiste 'interventies' te plegen. Wat opvalt is dat verenigingen geneigd zijn naar slechts een vrij klein palet aan middelen te grijpen: keurmerk, certificering en opleidingspunten komen steeds terug. Er is zoveel meer. In het boek branchebrede kwaliteit zijn ruim honderd verschillende interventies op een rij gezet en er komen er nog steeds bij. Welke past bij uw vereniging?

Lees bijvoorbeeld: De kern van een audit is: luisteren

Lees bijvoorbeeld: On the governance of associations. A model for engagement.

Inductief auditeren

Het klassieke idee bij audits is de toepassing van een norm of wet op een deel van de organisatie of vereniging. Er wordt een team of expert of afgestuurd en die bekijkt of er sprake is van ‘compliance’ aan de norm of wet. Deductief dus: van algemeen kader naar specifieke situatie. We zien dat interne audits daarbij niet wezenlijk afwijken van externe audits; overal wordt het ‘expert-model’ gebruikt – en waarmee ook de toegevoegde waarde beperkt blijft.

Zouden we het niet eens anders gaan doen? Waarom gaan we niet uit van de situatie zoals wordt aangetroffen en de opgave waar de opgave zoals de auditee die voor zichzelf heeft geformuleerd? Inductief dus. Daar waar dit botst op kaders worden deze erbij gehaald. Alleen in situaties waarin de auditee niet kan of wil voldoen aan kaders worden die er bij gehaald. Audits zijn niet op voorhand coachend of controlerend; de situatie is leidend.

Meer weten? Lees bijvoorbeeld deze blog. Het concept is gebaseerd op een praktijkervaringen in meerdere beroepsverenigingen en onderdeel van een promotieonderzoek.

Casusbeschrijving

In 2015 verschijnen twee uitgebreide casusbeschrijvingen van de manier waarop een branche- of beroepsvereniging kan werken aan haar kwaliteit. De bibliotheeksector en de notariële beroepsorganisatie laten zien hoe zei hun auditsysteem hebben ingericht en hoe toezicht daar wel of niet een rol bij speelt. Ook uw sector kan winnen bij een dergelijke ‘in depth’ beschrijving. Voor de casusbeschrijving wordt een conceptueel model gebruikt waarmee goed de spanning beschreven kan worden tussen een meer klassiek ‘Durkheimiaans’ model van verenigingen met hoge drempels voor toe- en uittreding en de moderne netwerkvormen waarbinnen mensen zich kunnen verenigen. Geen echt simpel verhaal, maar het steekt wel dieper dan wat doorgaans beschikbaar is.

Trajectontwikkeling 

Het besluit om 'aan de kwaliteit te gaan werken', het 'intern toezicht te versterken' of 'een nieuwe certificeringsronde in te gaan' is snel genoeg genomen, maar wat daarna? De werkelijkheid is dat het steeds lastiger wordt om heldere normen te formuleren en ze nog gedragen te krijgen ook. Vanuit de politiek, de toezichthouder of de media wordt vaak over de schouder meegekeken en een enkel incident kan alles op scherp stellen. Toch is nietsdoen ook geen optie. Na trajecten in meer dan 17 sectoren kennen we het klappen van de zweep.

Er wordt per definitie maatwerk geleverd. Het uitgangspunt is dat de betrokken vereniging zoveel mogelijk zelf doet, maar voor zowel het ontwerp als de moeilijke momenten kan er worden gesteund op de kennis en ervaring van Northedge.

Hieronder een tekenfilm met uitleg over het certificeringstraject bij de bibliotheken. Wat aan deze video vooraf is gegaan, komt niet in beeld. Het was boeiend. De uitkomst is de moeite waard.

Vereniging van vereniging 

Na een succesvol bezoek van een groep verenigingsmanagers aan het ASAE congres in Nashville in 2014 is het initiatief genomen om tot een meer internationaal georiënteerd verenigingsleven in Nederland te komen. De meest zichtbare uitkomst hiervan is DNA: De Nederlandse Associatie. In 2015 moet dit initiatief verder vorm krijgen. Daar kunnen nog veel verenigingsmanagers zich bij aansluiten!

Lees bijvoorbeeld: DNA – De Nederlandse Associatie.
Internationaal gaan met verenigingen.

Thema’s in 1 dag:

Big Data en verenigingen

Big data klinkt Groot. Is dat wel iets voor een vereniging met slechts een kleine ondersteuning en dito budget? Mede vanuit ervaringen als campagneleider en contacten met leveranciers in de VS en Nederland, kan de weg worden gewezen. uiteindelijk is Big Data alles behalve een technische zaak.

Lees bijvoorbeeld: Big data voor verenigingen
Lees bijvoorbeeld: branches bewegen, maar bewegen ze ook de goede kant op?

Doorberekening toezichtkosten

Op basis van de nota 'Maat houden' van het Ministerie van financiën moet verwacht worden dat voor vele sectoren zal gelden dat de kosten van het overheidstoezicht integraal worden doorberekend aan de betrokken sector. Hoe terecht is dat? Kan daar wat aan worden gedaan? Wat zijn de gevolgen voor het interne toezicht?

Bij het beantwoorden van vragen als deze kunnen wij uw branche- of beroepsvereniging helpen.

Lees bijvoorbeeld: Over de doorberekening van toezichtkosten. 

Selectie en training van auditoren

Elke vereniging met een professionele kwaliteitsbenadering staat voor de keuze: zelf doen of uitbesteden? Om meerdere redenen vinden wij dat zelf doen de voorkeur heeft. Dit betekent dat er auditoren, examinatoren of toezichthouders moeten worden geworven en getraind. Northedge heeft uitgebreide ervaring met (het ondersteunen van) al deze rollen.

Lees bijvoorbeeld:Je wordt niet zomaar een goede auditor’.

Geschillenbeoordeling

Een geschil is niet iets om op voorhand bang voor te zijn. Een geschil, bijvoorbeeld rond de het oordeel van een auditteam over een lid van de vereniging, kan ook helderheid brengen over de interpretatie van een norm of over de werkwijze van de audit. Dan helpt het wel als het reglement, de samenstelling en de werkwijze van de geschillencommissie aan moderne eisen voldoet.

Lees bijvoorbeeld: IJskoud het beste. Over veranderen.

Permanente educatie

Als de selectiedrempel is gehaald, hoe weet de beroepsgroep dan dat de professionaliteit op peil blijft, c.q. dat de certificering haar waarde behoudt? Op dit moment gebeurt dat vaak via een systeem van ‘PE-punten’. De punten voor het volgen van permanente educatie roepen in de praktijk weinig warme gevoelens op en de controle schiet tekort. Gelukkig zijn er tegenwoordig nieuwe en betere manieren om het professioneel peil hoog te houden – en te verhogen.

Lees bijvoorbeeld: Het einde van permanente educatie?

Preventie en beheersing van conflicten en incidenten

Het gebeurt. Opeens is er een conflict of incident. Het is advies is dan vaak: rustig blijven, tot tientellen voor iets gezegd wordt. Op zich is dat geen slecht advies, maar het is zelden genoeg. als het al lukt om zo rustig te blijven. Juist op dit soort momenten is de spiegel van iemand die niet direct bij het conflict of incident betrokken is veel waard. Peter Noordhoek heeft deze spiegel regelmatig in handen gehad.

Lees bijvoorbeeld: Omdat we allemaal Van Rijn zijn. Een branche en haar crisiscommunicatie.

Belangenbehartiging

Wij kijken kritisch tegen het fenomeen belangenbehartiging door branche- en beroepsverenigingen aan. Niet omdat deze belangenbehartiging niet nodig kan zijn, maar omdat de neiging bestaat belangenbehartiging voorrang te geven boven het samen met de leden vormgeven aan de kwaliteit van producten en diensten. First things first. Hoezeer wij ook bekend zijn met de wegen in de politiek, belangenbehartiging doen wij in beginsel niet zelf. Wel kunt wij doorverwijzen of helpen met de eerste analyse – waarbij u er op moet rekenen dat we steeds de verbinding met het kwaliteitsthema leggen.

Lees bijvoorbeeld: Belangenbehartiging is geen corebusiness van brancheverenigingen.

Archief

Northedge

@PeterNoordhoek
dpn@northedge.nl
 Copyright © 2015 -  All Rights Reserved
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram