Contact

Northedge B.V. 
Oosthaven 15-16 
2801 PC Gouda 
The Netherlands 
T 31 (0)182 684545 

www.northedge.nl 
Tw @PeterNoordhoek 

Archief

Verenigingen en kwaliteit

Werken aan de kwaliteit van verenigingen

De kwaliteit van branches, sectoren en beroepsverenigingen is goed, maar kan beter. Er zijn ‘incidenten’ en soms is het beeld matig tot ronduit slecht. Toch is dat doorgaans niet kenmerkend voor de hele branche en hoeft het niet zo te blijven. Het belangrijkste is misschien wel dit manco: We zijn vergeten wat de meerwaarde van verenigingen is en waarom hun kwaliteit er toe doet. En daar moet wat aan gebeuren.

In 2019 is Peter Noordhoek gepromoveerd op het onderzoek ‘Trusting Associations. A Surgent Approach to Quality Improvement in Associations’ (Uitgeverij Meer d>n Nu). De promotie heeft plaatsgevonden aan de Universiteit Tilburg. Dit is slechts de tweede dissertatie die in Nederland op het onderwerp ‘verenigingen’ is verschenen en voor het eerst een poging doet het gehele verenigingsgebied te beschrijven.

Hiervoor is in 2011 het boek ‘Branchebrede kwaliteit. Beweging brengen in het kwaliteitsbeeld van branches, sectoren en beroepsverenigingen.’ verschenen (VM Uitgevers, 2011, nu nog via Uitgeverij Meer d>n Nu). Met meer dan 50 concrete voorbeelden en een (bijna) uitputtende lijst van kwaliteitsinitiatieven, een stevige bron voor kwaliteitskundigen in verenigingsland.

Dat is de insteek van beide boeken is gericht op een verstevigen van de positie van verenigingen en de manieren waarop ze aan kwaliteit en vertrouwen werken. Het is ook de basis voor een reeks van activiteiten en publicaties van Northedge op dit terrein. Bij wijze van voorbeeld worden hier een aantal thema’s de revue gepresenteerd waar we actief op zijn en waar over gepubliceerd wordt.

Thema’s: 

 • Big Data en verenigingen
  doorberekening van toezichtkosten 
 • selectie en training van auditoren
  geschillenbeoordeling 
 • permanente educatie
  preventie en beheersing van conflicten en incidenten
 • belangenbehartiging
 • privacy

Activiteiten:

Verenigingen in vogelvlucht

Verenigingsland is enorm in beweging. Overal luiden klokken, maar wie weet waar de klepels hangen? Vanuit vele kennisbronnen, ook internationaal, kan in vogelvlucht het moderne verhaal over verenigingen worden verteld. Het is inhoudelijk overzichtsverhaal en geen peptalk, maar mede door heel veel voorbeelden komt het verhaal tot leven en hebben besturen en leden er houvast aan, bijvoorbeeld bij de start van een strategische discussie of gewoon als een avond waarin je het over iets wilt hebben dat de normale verenigingszaken overstijgt. Vooraf wordt een verhaal over verenigingen nog wel eens saai gevonden, maar de ervaring leert dat er tijdens het verhaal grote betrokkenheid ontstaat, want iedereen heeft wel zo z’n ervaringen met verenigingen …

Zelfevaluatie en analyse
Juist als er veel aan de hand is, loont het om de tijd te nemen voor een goede zelfevaluatie of analyse. Mede in het kader van het boek ‘Branchebrede kwaliteit’ zijn door de auteur op maat gemaakte formats ontwikkeld om scherp te krijgen voor welke uitdagingen de branche- of beroepsvereniging staat. Als kennispartner van het INK is het ook mogelijk om een zelfevaluatie op basis van dit model uit te voeren, desgewenst in de Europese (EFQM) variant.

Nadat de zelfevaluatie is gemaakt en er conclusies zijn getrokken, is het zaak de juiste ‘interventies’ te plegen. Wat opvalt is dat verenigingen geneigd zijn naar slechts een vrij klein palet aan middelen te grijpen: keurmerk, certificering en opleidingspunten komen steeds terug. Er is zoveel meer. In het boek branchebrede kwaliteit zijn ruim honderd verschillende interventies op een rij gezet en er komen er nog steeds bij. Welke past bij uw vereniging?

Lees bijvoorbeeld: De kern van een audit is: luisteren

Lees bijvoorbeeld:On the governance of associations. A model for engagement.

Inductief auditeren

Het klassieke idee bij audits is de toepassing van een norm of wet op een deel van de organisatie of vereniging. Er wordt een team of expert of afgestuurd en die bekijkt of er sprake is van ‘compliance’ aan de norm of wet. Deductief dus: van algemeen kader naar specifieke situatie. We zien dat interne audits daarbij niet wezenlijk afwijken van externe audits; overal wordt het ‘expert-model’ gebruikt – en waarmee ook de toegevoegde waarde beperkt blijft.

Zouden we het niet eens anders gaan doen? Waarom gaan we niet uit van de situatie zoals wordt aangetroffen en de opgave waar de opgave zoals de auditee die voor zichzelf heeft geformuleerd? Inductief dus. Daar waar dit botst op kaders worden deze erbij gehaald. Alleen in situaties waarin de auditee niet kan of wil voldoen aan kaders worden die er bij gehaald. Audits zijn niet op voorhand coachend of controlerend; de situatie is leidend.

Meer weten? Lees bijvoorbeeld deze blog. Het concept is gebaseerd op een praktijkervaringen in meerdere beroepsverenigingen en onderdeel van een promotieonderzoek.

Casusbeschrijvingen

In 2019 verschijnen uitgebreide casusbeschrijvingen van de manier waarop een branche- of beroepsvereniging kan werken aan haar kwaliteit. De bibliotheeksector en de notariële beroepsorganisatie laten zien hoe zei hun auditsysteem hebben ingericht en hoe toezicht daar wel of niet een rol bij speelt. De casus van het notariaat is als zo sterk beoordeeld, dat de Stichting Notariaat en Wolters Kluwer deze als boek hebben uitgegeven. De casusbeschrijving van de NVM is mede de basis geworden voor een nominatie voor de prijs van DNA voor verenigingsproject van het jaar.
Ook uw sector kan winnen bij een dergelijke ‘in depth’ beschrijving. Voor de casusbeschrijving wordt een conceptueel model gebruikt waarmee goed de spanning beschreven kan worden tussen een meer klassiek ‘Durkheimiaans’ model van verenigingen met hoge drempels voor toe- en uittreding en de moderne netwerkvormen waarbinnen mensen zich kunnen verenigen. Geen echt simpel verhaal, maar het steekt wel dieper dan wat doorgaans beschikbaar is.

Trajectontwikkeling 

Het besluit om ‘aan de kwaliteit te gaan werken’, het ‘intern toezicht te versterken’ of ‘een nieuwe certificeringsronde in te gaan’ is snel genoeg genomen, maar wat daarna? De werkelijkheid is dat het steeds lastiger wordt om heldere normen te formuleren en ze nog gedragen te krijgen ook. Vanuit de politiek, de toezichthouder of de media wordt vaak over de schouder meegekeken en een enkel incident kan alles op scherp stellen. Toch is nietsdoen ook geen optie. Na trajecten in meer dan 17 sectoren kennen we het klappen van de zweep.

Er wordt per definitie maatwerk geleverd. Het uitgangspunt is dat de betrokken vereniging zoveel mogelijk zelf doet, maar voor zowel het ontwerp als de moeilijke momenten kan er worden gesteund op de kennis en ervaring van Northedge.

Hieronder een tekenfilm met uitleg over het certificeringstraject bij de bibliotheken. Wat aan deze video vooraf is gegaan, komt niet in beeld. Het was boeiend. De uitkomst is de moeite waard.

Vereniging van vereniging 

Na een succesvol bezoek van een groep verenigingsmanagers aan het ASAE congres in Nashville in 2014 is het initiatief genomen om tot een meer internationaal georiënteerd verenigingsleven in Nederland te komen. De meest zichtbare uitkomst hiervan is DNA: De Nederlandse Associatie. In 2015 moet dit initiatief verder vorm krijgen. Daar kunnen nog veel verenigingsmanagers zich bij aansluiten!
Binnen DNA is Peter Noordhoek o.a. actief geweest als bestuurslid internationaal. In 2019 neemt hij afscheid als bestuurslid, maar blijft hij actief als o.a. trekker van het ‘netwerk juridische verenigingsprofessionals’.

Lees bijvoorbeeld: DNA – De Nederlandse Associatie.
Internationaal gaan met verenigingen.

Thema’s in 1 dag:

Big Data en verenigingen

Big data klinkt Groot. Is dat wel iets voor een vereniging met slechts een kleine ondersteuning en dito budget? Mede vanuit ervaringen als campagneleider en contacten met leveranciers in de VS en Nederland, kan de weg worden gewezen. uiteindelijk is Big Data alles behalve een technische zaak.

Lees bijvoorbeeld: Big data voor verenigingen
Lees bijvoorbeeld: branches bewegen, maar bewegen ze ook de goede kant op?

Doorberekening toezichtkosten

Op basis van de nota ‘Maat houden’ van het Ministerie van financiën moet verwacht worden dat voor vele sectoren zal gelden dat de kosten van het overheidstoezicht integraal worden doorberekend aan de betrokken sector. Hoe terecht is dat? Kan daar wat aan worden gedaan? Wat zijn de gevolgen voor het interne toezicht?

Bij het beantwoorden van vragen als deze kunnen wij uw branche- of beroepsvereniging helpen.

Lees bijvoorbeeld: Over de doorberekening van toezichtkosten.

Selectie en training van auditoren

Elke vereniging met een professionele kwaliteitsbenadering staat voor de keuze: zelf doen of uitbesteden? Om meerdere redenen vinden wij dat zelf doen de voorkeur heeft. Dit betekent dat er auditoren, examinatoren of toezichthouders moeten worden geworven en getraind. Northedge heeft uitgebreide ervaring met (het ondersteunen van) al deze rollen.

Lees bijvoorbeeld:Je wordt niet zomaar een goede auditor’.

Geschillenbeoordeling

Een geschil is niet iets om op voorhand bang voor te zijn. Een geschil, bijvoorbeeld rond de het oordeel van een auditteam over een lid van de vereniging, kan ook helderheid brengen over de interpretatie van een norm of over de werkwijze van de audit. Dan helpt het wel als het reglement, de samenstelling en de werkwijze van de geschillencommissie aan moderne eisen voldoet.

Lees bijvoorbeeld:IJskoud het beste. Over veranderen.

Permanente educatie

Als de selectiedrempel is gehaald, hoe weet de beroepsgroep dan dat de professionaliteit op peil blijft, c.q. dat de certificering haar waarde behoudt? Op dit moment gebeurt dat vaak via een systeem van ‘PE-punten’. De punten voor het volgen van permanente educatie roepen in de praktijk weinig warme gevoelens op en de controle schiet tekort. Gelukkig zijn er tegenwoordig nieuwe en betere manieren om het professioneel peil hoog te houden – en te verhogen.

Lees bijvoorbeeld: Het einde van permanente educatie?

Preventie en beheersing van conflicten en incidenten

Het gebeurt. Opeens is er een conflict of incident. Het is advies is dan vaak: rustig blijven, tot tientellen voor iets gezegd wordt. Op zich is dat geen slecht advies, maar het is zelden genoeg. als het al lukt om zo rustig te blijven. Juist op dit soort momenten is de spiegel van iemand die niet direct bij het conflict of incident betrokken is veel waard. Peter Noordhoek heeft deze spiegel regelmatig in handen gehad.

Lees bijvoorbeeld:Omdat we allemaal Van Rijn zijn. Een branche en haar crisiscommunicatie.

Belangenbehartiging

Wij kijken kritisch tegen het fenomeen belangenbehartiging door branche- en beroepsverenigingen aan. Niet omdat deze belangenbehartiging niet nodig kan zijn, maar omdat de neiging bestaat belangenbehartiging voorrang te geven boven het samen met de leden vormgeven aan de kwaliteit van producten en diensten. First things first. Hoezeer wij ook bekend zijn met de wegen in de politiek, belangenbehartiging doen wij in beginsel niet zelf. Wel kunt wij doorverwijzen of helpen met de eerste analyse – waarbij u er op moet rekenen dat we steeds de verbinding met het kwaliteitsthema leggen.

Lees bijvoorbeeld: Belangenbehartiging is geen corebusiness van brancheverenigingen.

Privacy

Noodzakelijke bescherming of bureaucratische irritatie? De bescherming van privacy via met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt de nodige aandacht en niet in het minst voor verenigingen. Om verenigingen en hun leden een laagdrempelige manier te geven om hun privacy-inspanningen te versterken, dragen we vanuit onze kwaliteitsdeskundigheid bij aan Stichting AVG voor Verenigingen.
Bij andere (audit)werkzaamheden valt te merken dat de (controle op de) AVG verknoopt raakt met de poortwachtersfunctie die veel verenigingen en hun leden vervullen. Hoe voorkomen we ondermijnende activiteiten? helpen de toetsingen in het kader van de witwasrichtlijnen en Ant-terrorisme wetgeving (Wwft) daar wel bij? De ontwikkelingen worden met name vanuit audioperspectief kritisch gevolgd: het doel is belangrijk, maar een te bureaucratische benadering werkt uiteindelijk contraproductief.

Lees bijvoorbeeld: AVG voor verenigingen


Onze wereld is groot, complex en hoog als een berg. Weersomstandigheden wijzigen zich voortdurend. Hoe kom je dan aan de top?
Kaarten en instrumenten kunnen helpen. U vindt er hier vele. Het echte geheim schuilt in de mentaliteit waarmee u de berg te lijf gaat. Dan geldt wat iemand ooit vertelde: "De noordkant van een berg is het moeilijkste om te beklimmen, maar het meeste de moeite waard." Bij Northedge gaan we voor kwaliteit boven kwantiteit. Het vergt meer denkwerk, meer inspanning, meer van meer. Maar het is zo de moeite waard.  

Peter Noordhoek